ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන

-ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය