කථානායක කරු ජයසුරිය


– කරු ජයසුරිය
කථානායක. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව