අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ

-රනිල් වික්‍රමසිංහ
අග්‍රාමාත්‍ය, ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාත්‍රාන්තික සමාජවාදී ජනරජය