අප අමතන්න

අප හා සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය

199 B, බොරුල්ල පාර, දෙපානම, පන්නිපිටිය. (10230), ශ්‍රි ලංකා

විද්‍යුත් ලිපිනය

දුරකථන

+94 112 160 345

ෆැක්ස්

+ 94 112 165 335

ජංගම දුරකථන

+ 94 717 55 3004

සමාජ මාධ්‍ය